De Uitlandsche Kapellen voorkomende in de drei Waereld-deelen Asia, Africa en America

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith